Regulamin konkursu “Rodzinna uważność”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “RODZINNA UWAŻNOŚĆ” (zwanym dalej „Konkursem”), jest właścicielka FP Skarby jogi dla dzieci (https://www.facebook.com/skarbyjogidladzieci oraz https://www.instagram.com/skarbyjogidladzieci)

2. Konkurs zorganizowany jest w celu zaktywizowania facebookowej i instagramowej społeczności oraz promowania marki i produktów „Skarby jogi dla dzieci”.

3. Fundatorem nagrody jest właściciel marki „Skarby jogi dla dzieci”.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronach

https://www.facebook.com/skarbyjogidladzieci oraz https://www.instagram.com/skarbyjogidladzieci (zwanych dalej “FP”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora (zwani dalej „Uczestnikiem”).

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram;

b. aktywny udział w wyzwaniu “Rodzinna uważność”oraz dokumentowanie postępów w postach i relacjach z wykorzystaniem hashtagów: #rodzinnauważność, #uważnarodzina, #skarbyjogidladzieci bądź poprzez komentowanie postów dotyczących wyzwania na profilach Skarby jogi dla dzieci.

c. wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu;

d. poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik zezwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Konkurs organizowany jest w dniach od 15 roku do 22 maja 2022 roku (do godz. 24:00).

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platform Facebook i Instagram.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka i Instagrama.

§ 3. NAGRODA

1. Nagradzamy trzy osoby. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca to Pudełko Skarbów Jogi “Letnie przygody”. Drugie i trzecie miejsce otrzyma kod rabatowy na zakupy w sklepie Skarbów Jogi dla Dzieci w wysokości 20 %, ważny do końca roku 2022.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Po dniu zakończenia Konkursu, Organizator wybierze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę na podstawie ich aktywności w trakcie trwania Wyzwania Rodzinna uważność.

3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 23.05.2022 na FP:

https://www.facebook.com/skarbyjogidladzieci oraz https://www.instagram.com/skarbyjogidladzieci

4. Za dostarczenie Nagrody Zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator konkursu.

5. Nagroda zostanie dostarczona nagrodzonemu Uczestnikowi przez (i na koszt) Organizatora do wskazanego przez Zwycięzcę Paczkomatu InPost w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej via wiadomość prywatna FB: dane kontaktowe, w tym : Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz kod wybranego Paczkomatu InPost, do którego zostanie dostarczona Nagroda (w przypadku pierwszego miejsca) lub adres e-mail (przy kolejnych).

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Nagroda zostanie przesłana do Paczkomatu InPost wskazanego przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania danych adresowych drogą elektroniczną poprzez wiadomość na FB.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie nagrodzonego Uczestnika w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: skarbyjogidladzieci@gmail.com w czasie trwania Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem zawierającym w temacie słowo „Reklamacja”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na FP.

Załącznik do regulaminu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu “RODZINNA UWAŻNOŚĆ”.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w § 2 jest Agnieszka Wyrembak, właścicielka FP „Skarby jogi dla dzieci” (zwana dalej ADO).

§ 2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– organizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

– opublikowania wyników Konkursu na FP:

https://www.facebook.com/skarbyjogidladzieci oraz https://www.instagram.com/skarbyjogidladzieci

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

– przekazania Nagrody nagrodzonym w wyniku przeprowadzenia Konkursu Uczestnikom – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

– rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

§ 3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, podanych adresów i numerów telefonów kontaktowych Uczestnika Konkursu oraz nazwy konta w serwisie Facebook lub Instagram.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestnika nagrodzonego w wyniku przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w okresie niezbędnym do przekazania Nagrody.

3. Nazwa konta w serwisie Facebook i Instagram przetwarzana będzie przez okres i na zasadach oferowanych przez Facebook i Instagram.

§ 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE

1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

3. Ponadto Uczestnik Konkursu ma prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez ADO mogą być przekazane podwykonawcom i podmiotom współpracującym (podmiotom przetwarzającym), takim jak w szczególności: firmy kurierskie i operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych lub prawnych, firmy realizujące obsługę klienta, w tym proces reklamacji, dostawcy usług i systemów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Twój koszyk
0