Korzyści płynące z jogi dla dzieci


Zajęcia jogi dla dzieci wpływają holistycznie na ich rozwój przynosząc pozytywne efekty we wszystkich jego sferach.

Poniżej wymienione zostały korzyści praktyki jogi dla dzieci dla ich rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Sfera fizyczna i motoryczna
Pozycja balansowa – drzewo
 • wspieranie naturalnej potrzeby ruchu,
 • rozwijanie motoryki małej i dużej,
 • wzmocnienie sprawności fizycznej,
 • poprawa koordynacji ruchowej, doskonalenie płynności ruchu i równowagi,
 • wzrost świadomości ciała i lepsze planowanie ruchów,
 • korygowanie wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki,
 • wzmacnianie siły mięśni i ich elastyczności,
 • pogłębienia i wydłużenia oddechu – wykształcenia oddechu przeponowego,
 • uspokojenia pracy serca,
 • dotlenienia całego organizmu, każdej komórki ciała,
 • usprawnienia aparatu mowy, a tym samym poprawy wymowy,
 • rozwój zdolności odpoczywania i rozluźniania napiętych mięśni,
 • wzmocnienie systemu odpornościowego

Z wiekiem prowadzące do:

 • rozwoju umiejętności dostrzegania potrzeb ciała i na nie odpowiadania.
Sfera intelektualno – poznawcza
Koncentracja przy kolorowaniu
 • wzrost synchronizacji półkul mózgowych,
 • wzrost koncentracji uwagi i skupienia,
 • rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia,
 • doskonalenie pamięci,
 • rozwój zdolności samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji,
 • rozwój umiejętności odpoczywania – zrozumienie, że odpoczynek jest niezbędnym elementem efektywnego działania.

Z wiekiem prowadzące do:

 • wzrostu gotowości do uczenia się dla samego rozwoju, a nie aprobaty otoczenia,
 • rozwoju pozytywnych nawyków.
Sfera emocjonalno – psychiczna
Zanurzenie w spokoju
 • rozwój zdolności identyfikowania własnych potrzeb, emocji i stanów,
 • rozwoju zdolności konstruktywnego wyrażania swoich emocji,
 • zwiększenia zdolności adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych (przemyślane reakcje zamiast pochopnych),
 • rozwój umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów
 • wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem i lękami,
 • wzrost wiary w siebie, we własne możliwości i poczucia własnej wartości,
 • wyciszenie,
 • rozwój zdolności do osiągania spokoju wewnętrznego i umiejętności bycia w chwili obecnej (uważność na siebie i innych,
 • rozwój uważności, samokontroli i dyscypliny,
 • wzrost odwagi i odporności psychicznej.

Z wiekiem prowadzące do:

 • samoświadomości (umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, planów i marzeń),
 • wzrostu zdolności dostrzegania własnych błędów i ograniczeń, a także gotowości do ich przezwyciężania,
 • rozwoju cierpliwości – gotowości do czekania na efekty działań i realizację pragnień.
Sfera społeczna
Współpraca w grupie
 • doświadczanie pozytywnych momentów i zabawy z innymi,
 • rozwój zdolności nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych (umiejętności interpersonalnych)
 • rozwój szacunku wobec innych osób,
 • odejście od rywalizacji na rzecz współpracy – wzrost umiejętności kooperacji i pracy w grupie,
 • większa empatia i otwartość na innych ludzi,
 • nawiązywanie świadomych i pełnych życzliwości relacji z innymi,
 • rozwój zdolności przywódczych,
 • wzrost zdolności dostosowywania się do reguł społecznych

Z wiekiem prowadzące do:

 • wzrostu samoświadomości i świadomości otoczenia.

Niektóre z przedstawionych korzyści mogą kwalifikować się do wpisania w kilka sfer dziecięcego funkcjonowania, mimo iż zostały zapisane tylko w wybranej.

Nie ulega wątpliwości, że lista korzyści płynących z praktyki jogi przez dzieci jest niemal nieskończona i wpływa na ich wszechstronny, harmonijny rozwój.

Tym co wydaje mi się szczególnie istotne, jest to, że praktyka jogi uczy zdolności „odczytywania” ciała i umysłu, wsłuchiwania się w sygnały z nich płynące, a co za tym idzie szanowania swoich możliwości oraz obecnego stanu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Twój koszyk
0